• Home
 • Terms and Conditions

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Organisatie

Deze Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie (hierna: Thuiswinkel.org) zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad en treden in werking per 1 juni 2014.


Inhoudsopgave:

Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 - Toepasselijkheid
Artikel 4 - Het aanbod
Artikel 5 - De overeenkomst
Artikel 6 - Herroepingsrecht
Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 11 - De prijs
Artikel 12 - Nakoming en extra garantie
Artikel 13 - Levering en uitvoering
Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 15 - Betaling
Artikel 16 - Klachtenregeling
Artikel 17 - Geschillen
Artikel 18 - Branchegarantie
Artikel 19 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
Artikel 20 - Wijziging van de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Consument:de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die lid is van Thuiswinkel.org en producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping; Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;
 12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.


Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: Hunkemöller International B.V.
Handelend onder de naam/namen:
Hunkemöller International B.V.

Vestigings- & bezoekadres: 
Liebergerweg 28
1221 JS Hilversum

Telefoonnummer: 035-646 5412

Bereikbaarheid:
Van maandag t/m vrijdag vanaf 09.00 uur tot 20.00 uur

E-mailadres: klantenservice@hunkemoller.com

KvK-nummer: 64665054
Btw-nummer: NL 85.57.68.800.B01


Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  . het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
  . de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het
    uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  . de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  . de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van             betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
  . de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
  . indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
 6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij producten:

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
  . als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste       product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een   bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
  . als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de         laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
  . bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen   derde, het eerste product heeft ontvangen.

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

 1. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

 1. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
 2. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.
    

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

a. Aan: 

Hunkemoller International B.V. 
Vestigingsadres:
Liebergerweg 28
1221 JS Hilversum, Nederland


E-Mailadres: klantenservice@hunkemoller.com   

 

b. Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende herroep/herroepen*:

 

[ de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*


[ de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*


[ de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]* 

 

c. Besteld op*           [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]  


   Ontvangen op*        [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]  


d. [Naam consumenten(en)]e. [Adres consument(en)]f. [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

 

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
 6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
 7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:
  . de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor           herroeping niet heeft verstrekt, of;
  . de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de                     bedenktijd heeft verzocht.
 8. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
  . hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de             bedenktijd;
  . hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
  . de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
 9. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

 1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen
 2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
 3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
  . de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
  . de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
 4. Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten van personenvervoer;
 5. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
 6. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
 7. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 8. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
 9. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 10. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 11. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 12. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 13. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
 14. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
  . de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
  . de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

Artikel 11 - De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
  . deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  . de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 12 - Nakoming overeenkomst en extra garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 13 - Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging:

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
  . te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
  . tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
  . altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging:

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
 4. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur:

 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 15 - Betaling

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 16 - Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Een klacht over een product, dienst of de service van de ondernemer kan eveneens worden ingediend via een klachtenformulier op de consumentenpagina van de website van Thuiswinkel.org www.thuiswinkel.org. De klacht wordt dan zowel naar de betreffende ondernemer als naar Thuiswinkel.org gestuurd.
 5. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 17 - Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl). Tevens kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform.
 3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd.
 4. Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet het geschil uiterlijk 12 maanden na de datum waarop de consument de klacht bij de ondernemer indiende, schriftelijk of in een andere door de Commissie te bepalen vorm bij de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.
 5. Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Bij voorkeur meldt de consument dit eerst aan de ondernemer.
 6. Wanneer de ondernemer een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, zal de consument binnen vijf weken na een daartoe door de ondernemer schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt de ondernemer de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is de ondernemer gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.
 7. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie (www.degeschillencommissie.nl/consumenten/). De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.
 8. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen.
 9. Indien naast de Geschillencommissie Thuiswinkel een andere erkende of bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) of het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) aangesloten geschillencommissie bevoegd is, is voor geschillen betreffende hoofdzakelijk de methode van verkoop of dienstverlening op afstand de Geschillencommissie Thuiswinkel bij voorkeur bevoegd. Voor alle overige geschillen de andere erkende bij SGC of Kifid aangesloten geschillencommissie.

Artikel 18 - Branchegarantie

 1. Thuiswinkel.org staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen van de Geschillencommissie Thuiswinkel door haar leden, tenzij het lid besluit het bindend advies binnen twee maanden na de verzending ervan ter toetsing aan de rechter voor te leggen. Deze garantstelling herleeft, indien het bindend advies na toetsing door de rechter in stand is gebleven en het vonnis waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan. Tot maximaal een bedrag van €10.000,- per bindend advies, wordt dit bedrag door Thuiswinkel.org aan de consument uitgekeerd. Bij bedragen groter dan €10.000,- per bindend advies, wordt €10.000,- uitgekeerd. Voor het meerdere heeft Thuiswinkel.org een inspanningsverplichting om ervoor te zorgen dat het lid het bindend advies nakomt.
 2. Voor toepassing van deze garantie is vereist dat de consument een schriftelijk beroep hierop doet bij Thuiswinkel.org en dat hij zijn vordering op de ondernemer overdraagt aan Thuiswinkel.org. Indien de vordering op de ondernemer meer bedraagt dan €10.000,-, wordt de consument aangeboden zijn vordering voor zover die boven het bedrag van €10.000,- uitkomt over te dragen aan Thuiswinkel.org, waarna deze organisatie op eigen naam en kosten de betaling daarvan in rechte zal vragen ter voldoening aan de consument.

Artikel 19 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 20 - Wijziging van de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

 1. Thuiswinkel.org zal deze algemene voorwaarden niet wijzigen dan in overleg met de Consumentenbond.
 2. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.

Thuiswinkel.org
www.thuiswinkel.org
Horaplantsoen 20, 6717 LT Ede
Postbus 7001, 6710 CB Ede

*Printversie Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

*Printversie Herroepingsformulier

 

Algemene voorwaarden Hunkemöller Membercard


A. Definities

De hierna met een hoofdletter aangeduide begrippen hebben de volgende betekenis:

Hunkemöller:

de   besloten vennootschap Hunkemöller International Liebergerweg 28, te (1221 JS)   Hilversum;

Membercard:

de   kaart die Hunkemöller verstrekt in het kader van het Membercard Programma;

Hunkemöller Member:

de   houder van de Membercard;

Membercard Programma:

het   door Hunkemöller ontwikkelde loyaltyprogramma waarbij klanten van Hunkemöller   onder andere met behulp van een Membercard kunnen sparen voor een   kortingsbedrag.;

Membercard Klantenservice:

de   ten behoeve van het Membercard

 

Winkel(s):

  

Programma   ingerichte klantenservice; filialen en webshop van Hunkemöller in Wit-Rusland,   België, Denemarken, Duitsland, Engeland, Finland, Frankrijk, Italië,   Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Slovenië, Spanje, Tsjechië,   Zwitserland en Zweden.


B. Toepasselijkheid

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op (de aanvraag en/of het gebruik van de Membercard in het kader van) het Membercard Programma van Hunkemöller. Het Membercard Programma bestaat in de volgende landen waar winkels van Hunkemöller gevestigd zijn: Wit-Rusland, België, Denemarken, Duitsland, Engeland, Finland, Frankrijk, Italië, Kroatië, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Zwitserland en Zweden.

C. Aanschaf en Activatie Membercard

1. Wanneer de Hunkemöller Member in de Winkel een kaart heeft gekocht en zich geregistreerd heeft via de kassa, ontvangt hij/zij een e-mail om zijn/haar profiel af te maken. Wanneer de Hunkemöller Member zich online registreert ontvangt hij/zij een e-mail om de registratie te bevestigen. Via de opvolgende e-mail kan de klant de registratie voltooien, door het invullen van aanvullende informatie, zodat de klant 100 bonus Passion Points ontvangt. De klant dient de volgende velden in te vullen om de punten te ontvangen: e-mailadres, voor- en achternaam, geboortedatum, geslacht, bh- en slipmaat, minimaal 1 Sexy Shape en 1 Favourite Fit. Daarnaast kan de Hunkemöller Member ook de Membercard verbinden aan het Facebook-account van de klant, waardoor de klant voor elke like of comment op de Hunkemöller Facebook-pagina 10 Passion Points ontvangt.
2. Sinds 15 februari 2012 is het ook mogelijk om in Nederland en Duitsland een Membercard via de APP te verkrijgen. Deze Membercard via de APP is gratis en digitaal. Het Membercard nummer staat op de APP vermeld in een QR code. De aanmelding van het Membercard programma geschiedt op dezelfde wijze als een fysieke kaart. Ook kan het gespaarde aantal Passion Points en shoptegoed worden opgezocht in de APP.
3. Door de onder C.1 & C.2 genoemde registratie neemt de Hunkemöller Member deel aan het Membercard Programma, waarop de onderhavige Algemene  Voorwaarden van toepassing zijn.
4. Door middel van registratie van de Membercard krijgt een Hunkemöller Member de volgende voordelen: sparen voor Passion Points en shoptegoed , bonus Passion Points events, exclusieve reward vouchers, speciale uitnodigingen voor Memberevents, exclusieve mailings met trends en special offers (indien gewenst), persoonlijke suggesties en advies, altijd toegang tot een persoonlijk account en de mogelijkheid tot deelname aan het onder E en F omschreven spaarsysteem. 5. Deelname aan het Membercard Programma is enkel mogelijk indien de klant een geldig woonadres heeft in Wit-Rusland, België, Denemarken, Duitsland, Engeland, Finland, Frankrijk, Italië, Kroatië, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Zwitserland en Zweden. Het Membercard programma geldt enkel in deze landen.

D. Gebruik

1. Na registratie, door het invullen van het aanmeldformulier als genoemd in C.2. kan de Hunkemöller Member gebruik maken van zijn/haar Membercard. 2. De Membercard is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. De Membercard blijft eigendom van Hunkemöller.1 (één) e-mail adres per kaart is slechts mogelijk.

E. Spaarsysteem

1. Met een geldige Membercard spaart de Hunkemöller Member voor Passion Points. Elke bestede tien eurocent (€0,10) is een Passion Point waard. Bij een totaal aan 
500 gespaarde Passion Points, ontvangt de  Hunkemöller Member een kortingstegoed van vijf euro (€ 5*). Voor 500 Passion Points dient men vijftig euro(€50) te     hebben besteed binnen een jaar. Deze vijftig euro (€50) hoeft niet in een keer besteed te worden, het gaat om het totale bedrag aan aankopen binnen
één jaar (vanaf ingangsdatum Membercard).
2. Alle aankopen bij de Winkels tellen mee voor het bepalen van de totale bestedingen (met uitzondering van de aankoop van Hunkemöller cadeaubonnen, en bepaalde speciale aanbiedingen (zie G.1)). De totale bestedingen worden berekend op basis van het door de Hunkemöller Member betaalde bedrag.
3. De totale bestedingen kunnen uitsluitend worden bijgehouden op vertoon van een geldige Membercard.
4. Op het moment dat de 500 Passion Points zijn behaald, wordt dit automatisch omgezet naar een kortingstegoed. De Hunkemöller Member heeft recht op een
korting van vijf euro (€ 5*) en wordt hierover per e-mail en/of via de kassabon bericht.
5. De Hunkemöller Member heeft na datum aanschaf van de Membercard maximaal 1 jaar de tijd om vijftig euro te besteden als bedoeld in artikel E2.
Na dit jaar vervallen de tot dat moment geregistreerde bestedingen onder de vijftig euro (€ 50), of eerder ingeval van beëindiging van (deelname aan)
het Membercard Programma als bedoeld onder I. of J.
6. Een Passion Points saldo van 1 tot 499 kan worden verzilverd voor verschillende vouchers in de app (release datum van de app: na 20-03-2017). Deze vouchers zijn te vinden in het Membercard gedeelte van de app. Een voorbeeld van een voucher kan zijn; 20% korting op een artikel naar keuze. Deze voucher is in te verzilveren voor bijvoorbeeld 200 Passion Points, in de winkel, online of in de app. Alle vouchers hebben een bepaalde geldigheidsdatum. Na het verzilveren van een voucher worden de Passion Points automatisch van het saldo van de klant afgetrokken. Wanneer de klant het product retourneert worden deze punten niet teruggestort op het account van de Member. Het is niet mogelijk om de vouchers in te wisselen voor geld. De vouchers zijn niet in combinatie met andere acties, vouchers en/of promoties en alleen geldig in de Hunkemöller app, online of in de winkel. De voucher kan eenmalig worden verzilverd en is voor 15 minuten geldig. Na deze 15 minuten kan de voucher opnieuw worden gekocht en ontvangt de klant een nieuwe online code of QR code voor in de winkel. Hunkemöller behoudt het recht om de voorwaarden van deze vouchers aan te passen.
7. Bij een volledige registratie ontvangt een klant 100 Passion Points. De klant dient de volgende velden in de registratie in te vullen om de punten te ontvangen: voornaam, achternaam, e-mailadres, land, membercardnummer (wanneer van toepassing), geboortedatum, geslacht, bhmaat, slipmaat, 1 Sexy Shape en 1 Favourite Fit. Bij een gedeeltelijke registratie kan de klant dit later nog afronden om alsnog 100 Passion Points te kunnen verdienen. De registratie kan worden gedaan via de website, de app of in de winkel.
8. Passion Points kunnen ook gespaard worden anders dan aankopen in de winkels, online of in de app. In dat geval beloont het Membercardprogramma de Hunkemöller Member met extra Passion Points. Indien de Hunkemöller Member deelneemt op Hunkemöller Facebook, de Webshop of via e-mail. De beloning is variabel en wordt opgenomen in de actievoorwaarden. Aan het sparen van punten via Facebook is een maximum verbonden van 100 Passion Points per kalendermaand. De Hunkemöller Member ontvangt alleen punten voor iedere like en/of reactie op een Hunkemöller post die openbaar is en tevens tot de 5 laatst geplaatste berichten hoort.
9. Een aantal keer per jaar geeft Hunkemöller extra Passion Points weg bij speciaal daarvoor uitgekozen artikelen, gelegenheden en situaties. Alleen Hunkemöller kan bepalen wat deze zijn en geeft dit duidelijk herkenbaar aan door gebruik te maken van het Passion Points logo en aanduiding van te verdienen extra Passion Points. Bij het retourneren of ruilen van met Passion Points aangekochte artikelen, krijgt de Hunkemöller Member de betreffende Passion Points weer bijgeschreven op de Membercard. Er kan alleen geretourneerd of geruild worden volgens de in de betreffende Winkel geldende regels en op vertoon van de kassabon.

F. Inwisselen van gespaard kortingstegoed

1. Met een geldige en geregistreerde Membercard kan het kortingstegoed worden verzilverd in de Winkels, Online en in de App.
2. De bestedingen (spaaroverzicht) en het kortingstegoed van de Hunkemöller Member kan door laatstgenoemde worden geraadpleegd op
www.hunkemoller.nl of in de App. Het is ook mogelijk het kortingstegoed en de bestedingen op te vragen in de Winkels.
3. Het door de Hunkemöller Member gespaarde kortingstegoed kan niet worden uitgekeerd in contant geld. Het door de Hunkemöller Member aan te wenden
kortingstegoed kan derhalve ook nooit groter zijn dan de aankoopwaarde van het product waarvoor dit kortingstegoed wordt aangewend.
4. Gespaard kortingstegoed kan niet worden gebruikt voor de aankoop van cadeaubonnen zoals de Hunkemöller Lingeriecard. Vermaak- en verzendkosten kunnen niet met een gespaard kortingstegoed betaald worden. Omdat protheses en prothese bh’s niet tot de standaard Hunkemöller collectie behoren, tellen deze aankopen niet mee voor het spaarsaldo op de Membercard.

G. Speciale aanbiedingen & Wheel of Passion (hierna “de Actie”)

1. Een geregistreerde Hunkemöller Member kan gebruik maken van speciale aanbiedingen van Hunkemöller. Deze aanbiedingen worden door Hunkemöller     samengesteld. Dergelijke aanbiedingen gelden slechts voor de duur van de actieperiode en zolang de voorraad strekt.
2. Wheel of Passion wordt georganiseerd door Hunkemöller International B.V. en deelname is uitsluitend mogelijk voor Members van My Hunkemöller via de laatste versie van de Hunkemöller app (releasedatum: na 20-03-2017).
3. Om kans te maken op een van de prijzen, dient de deelnemer een geregistreerde Member te zijn van My Hunkemöller.
4. Deze functie in de Hunkemöller app is niet constant bereikbaar en zal aan en uit worden gezet door Hunkemöller tijdens bepaalde campagnes in 2017.
5. Members kunnen meedoen via de app door onderaan in de navigatiebalk op “meer” te klikken en daarna te klikken op “Wheel of Passion” om deze te openen.
6. De Member kan meedoen aan de Actie door virtueel aan het rad te draaien, hierna zal automatisch een prijs of geen prijs tevoorschijn komen.
7. De Member kan in de betreffende periode maximaal 1 keer per 24 uur meespelen met The Wheel of Passion. Er wordt vooraf een bepaald aantal prijzen in een poule geplaatst, waardoor de win kans voor elke individuele speler wordt bepaald. Deze kan door Hunkemöller ten alle tijden worden gewijzigd. Wanneer de prijs poule op is, wordt er door Hunkemöller beslist of er een nieuwe prijs poule wordt aangemaakt of dat de functie in de app uit wordt geschakeld.
8. Er kunnen verschillende soorten prijzen worden gewonnen. Dit kan ook verschillen per land en taal die de Member heeft geselecteerd in de app. In totaal zullen er per campagne een bepaald aantal prijzen worden weggegeven verdeeld over de volgende deelnemende landen; Nederland, Duitsland, België, Frankrijk, Denemarken, Oostenrijk en Zweden. Iedere Member die meedoet aan de Actie heeft dezelfde win kans die kan verschillen per campagne.
8. De prijzen van de huidige campagne zijn;
Passion Points: wanneer de Member meedoet aan de Actie kan hij/zij kans maken op Passion Points, fysieke prijzen zoals een giftcard of een Hunkemöller product, of kortingscodes die online of in de winkel gebruikt kunnen worden. Passion Points worden automatisch binnen 24 uur toegevoegd aan het Membercard-account van de klant. Passion Points zijn 12 maanden geldig. Wanneer de Member 500 Passion Points heeft gespaard worden deze automatisch omgezet naar een €5 kortingstegoed. Dit wordt ook automatisch gedaan binnen de 24 uur dat de Passion Points zijn bijgeschreven. Het kortingstegoed is 3 maanden geldig vanaf deze datum. Alle Passion Points onder een aantal van 499 kunnen worden gebruikt voor rewards in de app.
Als de Member een fysieke prijs wint, wordt er automatisch een bericht getriggered en verstuurd naar de app inbox van de gebruiker. Hierin zal worden gevraagd om contactgegevens te delen met Hunkemöller om de prijs naar toe te sturen. De winnaar heeft 5 werkdagen de tijd om te reageren op het bericht, hierna vervalt het recht van de Member om de prijs te claimen.
9. Hunkemöller zal de persoonsgegevens van de deelnemers, aangeleverd door de Member zelf, aan deze Actie uitsluitend gebruiken voor de communicatie omtrent deze Actie. Deze persoonsgegevens worden enkel voor dit doel opgeslagen en later verwijderd.
10. De prijswinnaar dient minimaal 16 jaar te zijn.
11. Hunkemöller behoudt zich het recht voor om de Actie en de actievoorwaarden te allen tijde op enige wijze te wijzigen, aan te vullen of stop te zetten zonder daarvan nadere aankondiging te doen.
12. Hunkemöller kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor verliezen, vertragingen of technische defecten veroorzaakt door internet providers of andere meewerkende partijen, in welke vorm dan ook.
13. Deelname aan deze Actie impliceert dat men akkoord gaat met de inhoud van dit reglement evenals met de beslissingen die Hunkemöller in geval van overmacht verplicht is te nemen om het goede verloop van deze Actie te garanderen.
14. Klachten m.b.t. de Actie kunnen schriftelijk kenbaar worden gemaakt aan Hunkemöller, t.a.v. de afdeling Customer Care, postbus 386, 1200 AJ te Hilversum, waarna binnen drie weken na ontvangst van de klacht schriftelijk dan wel telefonisch contact zal worden opgenomen door Hunkemöller.
15. Op deze Actie is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. In Nederland is de Nederlandse Reclamecode en de Gedragscode voor promotionele kansspelen van toepassing.
16. Door deelname aan de Actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met bovenstaande actievoorwaarden.

Aldus opgesteld door Hunkemöller International B.V. te Hilversum maart 2017.

H. Wijzigingen

1. Hunkemöller behoudt zich het recht voor de onder G.1 bedoelde aanbiedingen te allen tijde en onder alle omstandigheden in te trekken, te wijzigen of
nieuwe aanbiedingen te doen.
2. Hunkemöller behoudt zich tevens het recht om wijzigingen aan te brengen in het kortingstegoed dat per besteedde vijftig euro (€50) aan de
Hunkemöller Member wordt toegekend.
3. Hunkemöller Members worden vooraf via e-mail, of op de website www.hunkemoller.nl over wijzigingen geïnformeerd. 4. Indien de Hunkemöller Member de bij Hunkemöller in het kader van het Membercard Programma bekende gegevens wenst te wijzigen, aanvullen of verwijderen kan hij/zij dat doorgeven via zijn/haar account op www.hunkemoller.nl. Indien de Hunkemöller Member alle persoonsgegevens verwijdert, is het niet mogelijk om het kortingstegoed in te wisselen.

I. Beëindiging deelname

1. Hunkemöller Members kunnen hun deelname aan het Membercard Programma op ieder moment beëindigen.
2. Om deelname aan het Membercard Programma te beëindigen dient de Hunkemöller Member naar www.hunkemoller.nl en naar de pagina “afmelden” te gaan.
3. Na beëindiging is de Membercard niet meer geldig. Een eventueel gespaard kortingstegoed dient de Hunkemöller Member voor beëindiging aan te wenden
voor korting op de producten. Na beëindiging kan met de Membercard geen kortingstegoed meer worden gespaard of ingewisseld. 
4. Hunkemöller is gerechtigd om, onder voorbehoud van al haar rechten, in geval van bedrog, het verschaffen van onvolledige of onjuiste informatie, bij handelen in strijd met de onderhavige Algemene Voorwaarden, bij misbruik van rechten als Hunkemöller Member, of bij enig ander handelen dat schade berokkent aan Hunkemöller en/of haar Winkels, de Membercard met onmiddellijke ingang in te trekken en het tegoed aan gespaard kortingstegoed te annuleren.

J. Beëindiging programma

1. Hunkemöller behoudt zich het recht voor het Membercard Programma te allen tijde te beëindigen. De Hunkemöller Member zal uiterlijk 3 (drie) maanden van te voren over de beëindiging worden geïnformeerd. Tot aan de datum van beëindiging kan door de Hunkemöller Member een kortingstegoed worden gespaard en het reeds gespaarde kortingstegoed ingewisseld worden. Na beëindiging op grond van dit artikel kan met de Membercard geen kortingstegoed meer worden gespaard of worden ingewisseld.

K. Verlies, diefstal of gebrekkige Membercard

1. In geval van verlies, diefstal of het niet goed functioneren van de Membercard dient de Hunkemöller Member Hunkemöller hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen, waarna de Membercard wordt geblokkeerd en Hunkemöller hem/haar zo spoedig mogelijk kosteloos een nieuwe Membercard zal doen toekomen. Voor een nieuwe Membercard belt u het volgende nummer: +31 (0) 35 6465412 (klantenservice in Hilversum) of u kunt een Hunkemöller winkel bezoeken. Het kortingstegoed van de oude Membercard zal worden overgeboekt naar de nieuwe Membercard.
2. Tot het moment van ontvangst van de nieuwe Membercard kan je het kortingstegoed blijven sparen onder vermelding van postcode en adres bij de aankoop van het (de) betreffende product(en). Dit kortingstegoed wordt geboekt op de nieuwe Membercard. U dient uw ID te tonen aan de kassa om aan te tonen dat het uw account is, elke keer dat het personeel in de winkel u opzoekt in het systeem.

L. Privacy

1. In het kader van het Membercard Programma worden de door de Hunkemöller Member op het registratiescherm ingevulde (persoons) gegevens verwerkt. Deze     verwerking vindt plaats om (wijzigingen in) de aanvraag voor en vragen over de Membercard correct te kunnen afhandelen. Daarnaast worden de persoonsgegevens gebruikt om, indien zij dat hebben aangegeven, de Hunkemöller Members te informeren over aanbiedingen, producten en acties van Hunkemöller en/of
(één van) aan haar gelieerde ondernemingen. Indien de Hunkemöller Member alsnog geen prijs stelt op deze informatie kan hij/zij dit doorgeven via zijn/haar
account op www.hunkemoller.nl. Tenslotte worden de aankoopgegevens van de Hunkemöller Members bewaard. Deze gegevens worden gebruikt voor het maken van
analyses door verkoop/aankoopgegevens te koppelen aan klantgegevens. Hierdoor kan Hunkemöller de collecties en aanbiedingen optimaliseren waardoor deze
beter is afgestemd op de wensen van de Hunkemöller Member.
2. De onder 1. bedoelde persoonsregistratie is bij het College Bescherming Persoonsgegevens aangemeld. Een kopie van het aanmeldingsformulier ligt bij Hunkemöller ter inzage. Uit deze persoonsregistratie zullen geen gegevens aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij dit op grond van de
Wet Bescherming Persoonsgegevens is toegestaan, dit in het aanmeldingsformulier staat vermeld of dit in het kader van de uitgave, het gebruik en/of de
verrekening van de Membercard noodzakelijk is.
3. De Hunkemöller Member heeft recht op inzage in zijn/haar gegevens en tevens het recht op een verzoek tot wijzigen of verwijderen van zijn/haar gegevens. Een daartoe strekkend verzoek richt u aan: Hunkemöller Int., Membercard Klantenservice, Antwoordnummer 1085, 1200 WB  Hilversum, Nederland.
4. Zie ook ons Privacy statement. 


Country (EN) & Servicenummer:

Austria: 0800-102306
Belgium: 0800-39038
Croatia: 8009602
Czech republic: 800701587
Denmark: 80251286
Finland: 0800-177711
France: 0800-940607
Italy: 0800-123568
Luxembourg: 8002 6454
Netherlands: 088-2255888
Poland: 8001124513
Portugal: 800787778
Slovenia: 80080324
Spain: 900 828982
Sweden: 020 796151
UK: 0800-3680351


M. Aansprakelijkheid

1. Hunkemöller is niet aansprakelijk voor ongeautoriseerd gebruik – door de Hunkemöller Member dan wel door derden – van de Membercard, noch voor het frauduleus     inwisselen van een kortingstegoed.

N. Overige bepalingen


1. Hunkemöller behoudt zich het recht voor de onderhavige Algemene Voorwaarden te wijzigen. Op de datum van inwerkingtreding van de
    gewijzigde voorwaarden vervallen de onderhavige en alle voorgaande Algemene Voorwaarden.
2. Nederlands recht is van toepassing op deze Algemene Voorwaarden en het Membercard Programma.
3. Eventuele geschillen kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

 

Versie: 22-06-2018